Mire esta información en español

View this information in English

Centre pou Benefisyè yo kontaktè

Eske-w bezwen èd pou rezoud pwoblèm plan sante-w?
Biwo Medicaid la gen moun ki antranè espesyal avek ki responsab pou reponn kesyon-ou yo sou Florida Medicaid, ki enkli min pa limitè pou bay enfòmasyon ki jan pou fe enskripsyon pou plan yo, Medicaid gan frè pou peye sèvis assistan rezo ak resolisyon si ou pote plent. Pou tout moun ki manm nan youn plan pou swen ka soumit youn plent sou SMMC plan ap kontaktè Lin Medicaid la gratis nan nimewo sa 1877-254-1055 (8:00 a.m ET-5:00p.m ET Lendi a Vandredi); Telekominikasyon aparèy  pou moun ki soud (TDD) 1866-467-4970 oswa ranpli Fòm SMMC pwogram lan pou pote Plent.

Ou ka ranpli yon plent, Oswa apèl ak plan sante-ou. Al gade nan manyèl plan ou pou kritè adisyonèl enfòmasyon.

Pou enskri e pou jwenn plis enfòmasyon, vizite sit entènèt Statewide Medicaid Managed Care la